Pressmeddelande

2016-12-20 10:00 (R)

Axfood offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot lagar eller regler eller skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats. 

Stockholm den 20 december 2016, klockan 10.00 (CET)

Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”) har idag offentliggjort erbjudandehandling avseende sitt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ) (”Matse”) om förvärv av samtliga aktier i Matse (”Erbjudandet” och ”Erbjudandehandlingen”). Erbjudandet offentliggjordes den 15 december 2016 klockan 07.30 (CET).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgänglig på Axfoods webbplats (www.axfood.se), SEBs webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses), och ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com) under avsnittet pågående transaktioner. Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till aktieägare i Matse vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 21 december 2016.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 21 december 2016 till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad till den 30 januari 2017. Axfood förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Axfoods innehav i Matse
Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, den 15 december 2016 klockan 07.30, vare sig ägde eller kontrollerade Axfood några aktier eller andra finansiella instrument i Matse. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandehandlingen innehar Axfood 2 780 562 aktier i Matse (motsvarande cirka 8,5 procent av de utestående aktierna och rösterna i Matse), vilka förvärvats under perioden 15 december 2016 – 19 december 2016 till priser som inte överstiger priset i Erbjudandet. Därutöver varken äger eller kontrollerar Axfood några aktier i Matse och Axfood har heller inte förvärvat eller avyttrat några aktier i Matse under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. Axfood innehar heller inte några finansiella instrument i Matse som ger någon finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Matse. Axfood kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier i Matse utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller avtal om förvärv ska ske i enlighet med svensk lag och tillämpliga regler och kommer att offentliggöras i enlighet därmed.

Ytterligare information  
Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på Axfoods webbplats (www.axfood.se).
Pressförfrågningar riktas till: Cecilia Ketels, +46 72 23 606 43.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 december 2016, klockan 10.00 (CET).

Axfood i korthet

Axfood är verksamt inom dagligvaruhandeln. Axfood bedriver handel inom detalj- och partihandeln i Sverige. I Axfood-koncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. Inom Hemköp finns även handlarägda butiker och Axfood Närlivs samverkar med Tempo, Handlar´n och Direkten. Axfood Närlivs levererar dessutom till servicehandeln. Grossistförsäljning drivs genom kedjan Axfood Snabbgross. Dagab ansvarar för koncernens sortimentsutveckling, inköp och logistik. Totalt har Axfood 264 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker. Under 2015 uppgick Axfoods totala omsättning till 41 247 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 1 760 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 4,3 procent samt 8 803 medelantal anställda. Under delårsperioden januari till september 2016 uppgick Axfoods omsättning till 32 239 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 1 501 miljoner kronor, motsvararande en rörelsemarginal om 4,7 procent. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson Aktiebolag med 50,1 procent av aktierna och rösterna. För mer information, se www.axfood.se.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta eller har sitt säte i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet (”Begränsade Jurisdiktioner”). Axfood kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Axfoods och Matses kontroll. Axfood har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera sådan framtidsinriktad information på grund av ändrade förväntningar eller händelser, förhållanden eller omständigheter, förutom i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Axfood offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

Dela med dig