Etik

Som en av Sveriges största dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag, andra vill etablera en affärsrelation med oss. Grundläggande för alla relationer med leverantörer är att upphandlingen sker på ett korrekt sätt. Inom Axfood genomför vi upphandling med flera jämbördiga aktörer för att finna den leverantör som bäst motsvarar våra krav.

Miljö och socialt ansvar

När upphandling av nya leverantörer sker och vid utvärdering av befintliga väger deras arbete kring miljö och medarbetarnas villkor tungt. Axfood har en uppförandekod som bygger på FN:s konvention om barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor samt FN:s internationella initiativ Global Compact, som tillkommit för att stödja arbetet mot korruption och för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Sociala inspektioner sker med ökat fokus på kvalitet som ett led i arbetet att bli bäst i branschen på miljö och socialt ansvar. Besöken baseras på den internationellt erkända standarden SA 8000.

Senast uppdaterad: 2012-03-13 10:10

Dela med dig