Vanliga frågor och svar

Visa/dölj alla svar
Vad är den svenska sojadialogen?

Det är ett samarbete mellan 26 olika livsmedelsföretag och branschorganisationer för att öka andelen ansvarsfull odlad soja. Anledningen till samarbete är att skapa ett konkurrensneutralt sätt att ta ansvar för den svenska konsumtionen av animaliska livsmedel, dvs. mellan de svenskproducerade animaliska livsmedlen och importen av animaliska livsmedel. Det är ett unikt samarbete för att skapa en mer hållbar livsmedelsförsörjning.

Vad innebär de olika certifieringarna för soja?

Certifikat: Samma princip som grön el dvs. man tillser att en viss mängd certifikat soja odlas. Certifikaten är ett sätt att ge sojaodlaren en premie som täcker en del av kostnaderna för en mer ansvarsfull odling. Men man är inte garanterad att den fysiska produkten man köper är certifierad. Detta är ett effektivt sätt att öka volymen certifierad soja.

Massbalans: Vid köp av soja är man garanterad en viss mängd certifierad soja.

Segregerad: Fysiskt särhåller certifierad soja från odling till användare.

Vad innebär certifieringen RTRS (Round Table on Responsible Soy)?

RTRS standarden består av 5 områden:

1. Leva upp till nationell och lokal lagstiftning (äganderätt till marken, ständiga förbättringar)

2. Mänskliga rättigheter (ej barnarbete, inga trakasserier m m)

3. Samhällsansvar (bl a upprätta dialog med kringliggande samhälle, anställa lokalbefolkning)

4. Miljöansvar (riskbedömning av miljöfaktorer, minimera utsläpp etc.)

5. Good Agricultural practice, G.A.P (mätning av utsläpp, orörd mark längs åkerkanter och vattendrag, minska jorderosion, inte använda vissa bekämpningsmedel etc.)

Vad är Proterra?

Proterra är en organisation som satt upp odlingskriterier liknande RTRS förutom att den bara arbetar med GMO-fri soja. Proterra har inte samma öppna medlemskap och regelutveckling som RTRS.

Vad är RTRS?

RTRS står för Round Table on Responsible Soy och är en sammanslutning av odlare av soja, förädlare av soja, handels- och finansföretag och NGOs. Medlemmarna i RTRS har utarbetat ett antal kriterier som definierar vad som menas med ansvarsfull sojaodling. RTRS kan certifiera både GMO-soja och GMO-fri soja.

Vad menas med att sojan är ansvarsfullt producerad?

Det innebär att sojan är odlad på gårdar som uppfyller en rad viktiga kriterier och är certifierade enligt RTRS, Proterra, KRAV eller motsvarande system och reviderade av auktoriserad tredjepart.

Vad är problemet med sojaodling?

I takt med ökad konsumtion av kött och andra animaliska livsmedel i Sverige och EU men i synnerhet i övriga delar av världen, framförallt Asien, har den globala efterfrågan på soja ökat snabbt. För att möta den ökade efterfrågan har sojaodlingen expanderat kraftigt framförallt i Sydamerika t ex i Brasilien och Argentina men även i Bolivia. Den många gånger extremt storskaliga odlingen har expanderat på bekostnad av unika naturområden som Atlantregnskog, Cerrado och Chaco med påverkan även på Amazonas. Med förlusten av värdefull biologisk mångfald följer även förlust av viktiga ekosystemtjänster och stora utsläpp av växthusgaser. Det är ett jordbruk som är beroende av stora insatser av jordbrukskemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa.  Det förekommer också inslag av tvångs- och slavarbete samt att lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark. Samtidigt bidrar sojaodlingen till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

Var odlas soja någonstans?

93% av all soja kom från sex länder; Brasilien, USA, Argentina Kina, Indien och Paraguay. Tre länder, Brasilien, Argentina och USA står för 90% av exporten av sojabönor. Odlingen av sojabönor ser väldigt olika ut. I Kina och Indien är odlingen småskalig och arealen varierar från ett halvt hektar till ett par hektar för varje lantbruk. I Brasilien å andra sidan är sojaarealen per lantbruk minst 300 hektar och på de riktigt stora gårdarna kan sojaarealen vara upp till 30 000 hektar. Sojabönor odlas även i Europa, till exempel Italien, Österrike, Serbien och Ukraina.

Vad används soja till?

Från ett kilo sojaböna utvinns det både vegetabilisk olja och sojamjöl. Fördelningen på volymsbasis är 80% mjöl och 20% sojaolja. Sojamjöl används framförallt som djurfoder, en liten del av sojamjölet används för human konsumtion. Den andra stora produkten sojaolja används som olja vid matlagning men även vid framställning av tvål och kosmetika. Under senare tid har efterfrågan på sojaolja ökat för att användas som råvara vid framställning av biodiesel. Biodieseltillverkningen har ökat både i de stora sojaodlande länderna men även inom EU. 6% av världens sojabönor används direkt som livsmedel i länder som Kina, Japan och Indonesien. Lecitin som utvinns ur sojaolja används ofta vid tillverkning av choklad och andra sötsaker. Trots den ökade efterfrågan på sojaolja är det utan tvekan sojamjölet som är drivkraften bakom en utökad odling av soja.

Varför är det fokus på soja?

Soja är en av världens största och viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och fett. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder och sojamjöl är en vanligt förekommande ingrediens i foder för produktion av animaliskt protein - kött, mjölk, ägg och odlad fisk. Ur sojabönan utvinns även sojaolja, en av världens viktigaste vegetabiliska oljor där även användning för bioenergi ökar.  En liten del av den globala sojaproduktionen går till direkt humankonsumtion.

Vad menas med att palmolja är RSPO-certifierad?

Det betyder att den palmolja som produceras odlas på ett sätt som gör att producentlandet ska utnyttja sina odlingar bättre, så att skövlingen av regnskog minskar.

Hur kan jag som konsument göra ansvarsfulla val av livsmedel?

Det bästa är att efterfråga certifierad palmolja. En bojkott av palmolja är inte rätt väg att gå, eftersom efterfrågan på palmolja världen över ökar.

Hur mycket palmolja produceras i världen?

I Malaysia finns palmoljeplantage på en yta av nästan 5 miljoner hektar. Indonesien producerar ungefär lika mycket palmolja och man kan därför anta att de har en jämbördig yta av palmoljeplantage. Det innebär en yta stor som England. Det är svårt att veta exakt hur stor den svenska konsumtionen är beroende på att en mängd importvaror innehåller palmolja, men ungefär 100000 ton, när det gäller livsmedel. I ett globalt sammanhang är det väldigt lite, det motsvarar en produktions yta av ca 200 fotbollsplaner. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till ca 56 miljoner ton.

Efterfrågan på palmolja ökar för varje år från utvecklingsmarknader som Kina, Indonesien och Indien. Palmolja används där huvudsakligen som matfett vid matlagning.

Är palmolja dåligt för hälsan?

Man har diskuterat att palmolja på grund av sin höga andel palmitinsyra (mättat fett) kan vara dålig ur hälsosynpunkt. I dagsläget finns inget som visar att palmolja är mer ohälsosam än andra produkter med mycket mättat fett.

Varför ska jag inte bojkotta palmolja?

Enligt WWF är ca 4,5 miljoner människor beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien. En bojkott på nationell nivå skulle därför slå fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. En bojkott gör istället att mer ocertifierad palmolja produceras, då ett flertal stora marknader inte efterfrågar hållbar palmolja. Så konsumenten bör efterfråga ansvarsfullt producerad palmolja. Dessutom är palmoljan rent resurseffektivt den mest effektiva grödan, då den avkastningsmässig är fem ggr så effektiv som liknande grödor.

Varför finns inte buljongtärningar utan palmolja?

Det är möjligt att göra buljongtärningar med annan olja än palmolja, dock är det ovanligt. Vi har palmolja för att det är bra ur ett sensoriskt perspektiv, dvs. det smakar bra och tärningarna får en bra konsistens. Eftersom den palmolja som används i våra buljongtärningar är RSPO-certifierad är den producerad på ett hållbart sätt.

Vad är certifierad soja och varför är det viktigt?

Soja importeras till Sverige huvudsakligen från Brasilien. Det bidrar till skövling av regnskog för att få odlingsbar mark. Därför är det viktigt att man köper certifierad soja och att man köper certifikat. Axfood tillsammans med många andra aktörer inom industri och handel har gått med i en sojadialog. 2015 blev 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen i den Svenska Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som tecknat en frivillig överenskommelse med mål att säkerställa att den soja som används för produktion av livsmedel som säljs i Sverige är socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad.

Varför byter man inte ut palmolja mot andra oljor eller ingredienser?

Palmolja är den globalt sett mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till ca 56 miljoner ton. Den utgör en viktig försörjning för hundratusentals personer.

Att byta ut palmolja innebär, ur hållbarhetssynpunkt, en kortsiktig lösning för det enskilda varumärket eller företaget. Det bidrar dock inte till bättre förutsättningar för de personer som arbetar med produktion av palmolja och det bidrar inte heller till mindre avskogning då stora marknader som Kina, Indonesien och Indien har stor och ökande efterfrågan på palmolja. I vissa livsmedel är det svårt att rakt av bara byta ut palmoljan mot en annan olja, för palmoljan har så bra tekniska och smakmässiga egenskaper i vissa typer av livsmedel.

Innehåller era värmeljus palmolja?

För Fixa kronljus/antikljus gäller följande: Fixa stearinljus består av 100% talg. Talget är slaktavfall från svenska djur, och kan ha sitt ursprung både från nöt, gris och andra slaktdjur, beroende på tillgång.

Vad är hållbart producerad palmolja?

Det finns olika certifieringar och handelssystem, det har att göra med hur pass väl man kan spåra den certifierade palmoljan genom hela värdekedjan. Kan man spåra palmoljan hela vägen, så är den hållbar och ansvarsfullt producerad. Axfood använder sig av RSPO:s certifieringssystem. www.rspo.org

Vad gör Axfood och industrin för att förbättra produktionsförhållandena i de länder där palmolja produceras?

Dagligvaruhandeln har bestämt att den palmolja som säljs under våra egna varumärken ska vara certifierad under 2015 och 2016. Vi vill bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet, så att marknaden för ansvarsfull och hållbar palmolja ökar.

Vad är palmolja?

Palmolja och palmkärnolja är en naturlig vegetabilisk olja från oljepalmens frukter. Palmoljan utvinns huvudsakligen med hjälp av ångbehandling, pressning och centrifugering. Palmolja produceras framförallt i Sydostasien, de två största producentländerna är Malaysia och Indonesien.

Till vad används palmoljan?

Oljan är halvfast vid rumstemperatur och är stabil mot härskning. Dessa egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den används i. Kex, glass och fyllningar är exempel på produkter med palmolja i. Livsmedelsproducenter använder ofta en blandning av olika oljor där palmolja kan ingå.

Palmolja används också i andra produkter som biodiesel, kosmetik, rengöringsmedel, tvål och djurfoder.