Affärsetik

Axfood vill vara en partner i leverantörernas hållbarhetsarbete och värnar om god affärssed och hög etik i relationerna. På senare år har inköpsarbetet systematiserats ytterligare för att kunna ställa mer kvalificerade krav i inköpsprocessen och säkra ett sortiment som möter kundernas förväntningar. Medlemskapet i Business Social Compliance Initiative (BSCI) tillsammans med förstärkt inköpsorganisation bidrar till utvecklingen av arbetet med socialt ansvar.

Hög etik i relation till leverantörer

Axfoods relationer med leverantörer ska kännetecknas av god affärssed och hög affärsetik. För att säkerställa ett gemensamt uppträdande från alla Axfoodanställda arbetar företaget efter etiska förhållningsregler som berör mutor, bestickning, korruption och allmänt umgänge i branschen. Anställda som berörs intygar skriftligen att de tagit del av innehållet. Axfood har en central inköpsorganisation med en avsevärd inköpsbas. Våra förhållningsregler fastställer hur vi ska agera i koncernen. För att minimera risken för korruption har Axfood som ambition att byta kategorichefer vart tredje år. Samtidigt är det viktigt att se till att leverantörer lever upp till nationella lagar och regelsystem och att internationella konventioner respekteras.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 15:50

Dela med dig