Axfoods uppförandekod
– de krav vi ställer på våra leverantörer

Axfoods uppförandekod är implementerad i all verksamhet och omfattar de krav vi ställer på leverantörerna. Koden tydliggör Axfoods åtaganden och förväntningar i leverantörsrelationerna. Uppförandekoden bygger på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, samt internationella miljökonventionen.  

Företag som levererar produkter eller tjänster till Axfoodkoncernens bolag ska uppfylla kraven i uppförandekoden. Vidare förväntar sig Axfood att alla leverantörer, såväl leverantörer av produkter som av tjänster, ska säkerställa att deras underleverantörer i sin tur uppfyller kraven i koden.

Uppförandekoden innehåller information om Axfoods ståndpunkter när det gäller:

  • Lagkrav
  • Förhållanden på arbetsplatsen såsom fackföreningsfrihet, barnarbete, säkerhet och diskriminering
  • Miljö- och djurskydd
  • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället
  • Mutor och korruption

Uppförandekoden uppdateras varje år och anställda som berörs intygar skriftligen att de tagit del av policyn. Mer än 1 000 medarbetare undertecknar årligen att de tagit del av policyn, bland annat personer med attesträtt och medarbetare som på annat sätt påverkar beslut av varor eller tjänster.

Som ett led i medlemskapet i BSCI, där olika företag samarbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala värdekedjan, har Axfood arbetat med uppförandekoden. En av de viktigaste justeringarna för att harmonisera med BSCI-koden är att inkludera principerna i det så kallade Ruggie-ramverket *) för mänskliga rättigheter som handlar om att aktivt informera sig om och minimera risker.

Quizrr ökar kunskapen bland leverantörernas anställda

Tillsammans med Axfoundation och aktörer inom dagligvaruhandeln har vi tagit ett samlat grepp för att förebygga oetisk rekrytering och tvångsarbete i leverantörsleden i Thailand. Detta sker i samarbete med det svenska EdTech-bolaget Quizrr som redan finns på cirka hundra olika fabriker i Bangladesh och Kina. Syftet med Quizrr är att öka kunskapen bland de anställda och informera dem om deras rättigheter på arbetsplatsen. Läs mer om Quizrr (extern länk)

Senast uppdaterad: 2017-05-09 13:44

Dela med dig