Uppförandekod
– krav vi ställer på leverantören

Axfoods uppförandekod är implementerad i all verksamhet och omfattar de krav vi ställer på leverantörerna. Koden tydliggör Axfoods åtaganden och förväntningar i leverantörsrelationerna. Uppförandekoden bygger på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, samt internationella miljökonventionen.  

Samtliga företag som levererar produkter eller tjänster till koncernens bolag ska leva upp till kraven i uppförandekoden. Leverantörerna måste också säkerställa att deras underleverantörer i sin tur uppfyller kraven.

Företag som levererar produkter eller tjänster till Axfoodkoncernens bolag ska uppfylla kraven i uppförandekoden. Vidare förväntar sig Axfood att alla leverantörer, såväl leverantörer av produkter som av tjänster, ska säkerställa att deras underleverantörer i sin tur uppfyller kraven i koden.

Uppförandekoden innehåller information om Axfoods ståndpunkter när det gäller:

  • Lagkrav
  • Förhållanden på arbetsplatsen såsom fackföreningsfrihet, barnarbete, säkerhet och diskriminering
  • Miljö- och djurskydd
  • Resursanvändning och påverkan på lokalsamhället
  • Mutor och korruption

Uppförandekoden uppdateras varje år och anställda som berörs intygar skriftligen att de tagit del av policyn. Mer än 1 000 medarbetare undertecknar årligen att de tagit del av policyn, bland annat personer med attesträtt och medarbetare som på annat sätt påverkar beslut av varor eller tjänster.

Som ett led i medlemskapet i BSCI, där olika företag samarbetar för att förbättra arbetsvillkoren i den globala värdekedjan, har Axfood arbetat med uppförandekoden. En av de viktigaste justeringarna för att harmonisera med BSCI-koden är att inkludera principerna i det så kallade Ruggie-ramverket *) för mänskliga rättigheter som handlar om att aktivt informera sig om och minimera risker.

Senast uppdaterad: 2016-03-31 15:17

Dela med dig