Ordlista

 • Aktieomsättningshastighet

  Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet.

 • Direktavkastning

  Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

 • GRI

  Global Reporting Initiative.

 • Jämförbara butiker

  En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren.

 • Kassaflöde per aktie

  Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. För kassaflöde per aktie efter utspädningseffekt se nedan "Resultat per aktie efter utspädning".

 • Lageromsättningshastighet

  Varukostnad på levererade varor dividerat med varulager i genomsnitt.

 • Marginal efter finansiella poster

  Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning.

 • Medelantalet anställda under året

  Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 920 timmar.

 • Nettolåneskuld

  Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar.

 • Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad

  Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

 • P/E tal efter utspädning

  Börskurs i relation till resultat per aktie efter utspädning.

 • P/E tal före utspädning

  Börskurs i relation till resultat per aktie.

 • Personalomsättningshastighet

  Antal avslutade anställningar dividerat med antal anställda.

 • Resultat per aktie

  Majoritetsägarens andel av årets nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

 • Resultat per aktie efter utspädning

  Majoritetsägarens andel av årets resultat efter skatt justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående konvertibler, dividerat med vägt genomsnittligt antal stamaktier justerat med utspädningseffekten avseende konvertibler. Utspädningseffekten på konvertibler är det antal aktier som kan tillkomma vid full konvertering.

 • Räntabilitet på eget kapital

  Majoritetsägarens andel av nettovinsten i procent av majoritetsägarens andel av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två.

 • Räntabilitet på sysselsatt kapital

  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

 • Räntetäckningsgrad

  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

 • Rörelsemarginal

  Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

 • Skuldsättningsgrad

  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

 • Soliditet

  Eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen.

 • Substansvärde per aktie

  Majoritetsägarens andel av eget kapital dividerat med antal aktier. För substansvärde per aktie efter utspädningseffekt se ovan "Resultat per aktie efter utspädning".

 • Sysselsatt kapital

  Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två.

Senast uppdaterad: 2010-09-03 14:25

Dela med dig